Cele i zadania Ośrodka.

 

Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku należy:

  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
  • praca socjalna,
  • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia   z pomocy społecznej,
  • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
  • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 
  
  1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje w ramach zadań własnych oraz zadań zleconych gminie.
  2. Szczegółowy podział zadań na własne i zlecone określa ustawa o pomocy społecznej.
  3. Zadania własne Ośrodek realizuje zgodnie z ustaleniem rady gminy.
  4. Zadania zlecone realizowane są na podstawie szczegółowych porozumień z organem administracji rządowej po zapewnieniu przez nich na ten cel środków.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Turek. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa: statutu zgodnie z Uchwałą Nr IX/94/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.06.2007 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Turku, Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 4/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku z dnia 02.09.2013r., aktów prawnych wydanych przez Radę Miejską, Burmistrza Miasta oraz Dyrektora Ośrodka.
Ośrodek jest podstawową jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w Turku.


Partnerzy

  UM Turek
  www.miastoturek.pl
 PCPR Turek
 www.pcpr.turek.pl
 WUW Poznań
 www.poznan.uw.gov.pl
 ROPS Poznań
 www.rops.poznan.pl
 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 www.mpips.gov.pl
 Organizator Społeczności Lokalnej
 www.osl.org.pl