O Nas

Regulamin korzystania z samochodu służbowego przez osoby niepełnosprawne oraz pracowników ośrodka

O Nas

Załącznik  do Zarządzenia
Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
nr 3/2021 z dnia 4 maja 2021r.

REGULAMIN

korzystania z samochodu służbowego przez osoby niepełnosprawne

oraz pracowników ośrodka

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z samochodu służącego rozwiązaniu problemu komunikacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Turek, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz pracowników ośrodka.

 1. Samochodem przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych dysponuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku (zwany dalej MOPS), zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Turku nr 119 z dnia 14.12.2006r. w sprawie przekazania środka trwałego-samochód osobowy.
 2. Samochód służy do przewozu osób niepełnosprawnych, opiekunów, osób i organizacji występujących lub działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Pierwszeństwo w korzystaniu z samochodu mają osoby na wózkach inwalidzkich oraz inne osoby mające trudności w poruszaniu się, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
 3. Samochód ma na celu umożliwienie korzystania w szczególności z:
  • placówek służby zdrowia,
  • rehabilitacji i usprawniania,
  • placówek oświatowo-szkolnych,
  • urzędów i instytucji publicznych.
 4. W celu skorzystania z usługi osoba niepełnosprawna winna złożyć wniosek o zapotrzebowanie na przejazd samochodem przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Załącznik Nr 1 do regulaminu) oraz następujące dokumenty:
  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub grupie inwalidzkiej) lub
  • aktualne zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego wydane przez ZUS, KRUS, zakład pracy, urząd pracy.
  • organizacje, o których mowa w ust. 2 winny okazać się dokumentem wskazującym na prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uzasadniającym cel wyjazdu.
 1.  MOPS prowadzi rejestr zgłoszeń i wyjazdów.
 2. MOPS zapewnia możliwość przyjmowania zgłoszeń wyjazdu samochodem od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 w swojej siedzibie. W pilnych sytuacjach zgłoszenia przyjmowane są pod wskazanym przez MOPS telefonem (63) 280-36-62.
 3. Zgłoszenia wyjazdu należy składać na co najmniej 3 dni przed planowanym wyjazdem informując o dokładnym terminie i celu wyjazdu.
 4. Osoba niepełnosprawna ma prawo do korzystania z pomocy ze strony kierowcy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. Osoba  niepełnosprawna jest zobowiązana zapewnić sobie pomoc ze strony osoby drugiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa przejazdu.  Kierowca nie świadczy pomocy i asysty w punkcie docelowym.
 5. Osoby niepełnosprawne znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej  (przy dochodzie niższym od dochodu ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) i życiowej korzystają   z samochodu bezpłatnie.
 6. Samochód służbowy może być wykorzystywany przez pracowników ośrodka wyłącznie do celów służbowych związanych z realizacją podstawowych zadań ośrodka.
 7. Wyjazdy służbowe pracowników w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych lub realizacji pracy socjalnej w terenie odbywają się według potrzeb, po dokonaniu przed wyjazdem wpisu w rejestr wyjść służbowych.
 8. Koszt utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego pokrywa ośrodek.   

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
korzystania z samochodu  służbowego przez osoby niepełnosprawne

oraz pracowników ośrodka

Turek, dnia ……………………...…

 

WNIOSEK

o zapotrzebowanie na przejazd samochodem przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnym

 

Zwracam się z prośbą o transport samochodem przystosowanym do przewozu osoby niepełnosprawnej/ osób niepełnosprawnych

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………...

zam. ………………………………………………………………………………………

tel. ………………………………………………………………………………………...

z miejsca zamieszkania …………………………………………………………………...

do …………………………………………………………………………………………

celem ……………………………………………………………………………………...

w dniu/dniach …………………………………………………………………………….

w godz.  …………………………………………………………………………………..

Dane opiekuna (imię i nazwisko, telefon)  …………………………………………….....

 

 

…………………………………….

   (podpis osoby niepełnosprawnej

     lub opiekuna/przedstawiciela)

Pliki do pobrania

 • Regulamin korzystania z samochodu przystosowanego dla osób... - 35kB Pobierz