Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

                               

 

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023

 

Rodzaj dotacji budżetowej:  dotacja celowa z budżetu państwa

 

Wartość dofinansowania: 160 000,00 zł na 2021 r.

 

Wartość całkowita: 200 000,00 zł na 2021 r.

 

Opis projektu:

W ramach programu udzielane jest wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności, osobom i rodzinom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy tj. osoby samotnie gospodarujące – 1051,50 zł, osoby w rodzinie – 792,00 zł. Program daje możliwość udzielenia pomocy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej w formie zakupu posiłków w szkołach, przedszkolach i żłobku. Ponadto osoby i rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych w szczególności osoby starsze, chore, samotne, niepełnosprawne, mogą uzyskać pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Celem programu jest poprawa życia osób i rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałanie niedożywieniu dzieci i młodzieży.