Ośrodek Wsparcia

Zespół Interdyscyplinarny w Turku

Ośrodek Wsparcia

Dnia 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której celem jest rozwój profilaktyki jako formy działań zapobiegających zjawisku przemocy w rodzinie, w tym w szczególności dzieci, stworzenie mechanizmów ułatwiających izolację sprawców od ofiar oraz zmiana postaw osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami od dnia 2 listopada 2010 r. w naszym mieście powołano Zespół Interdyscyplinarny zrzeszający grupę profesjonalistów, których działania skierowane są na niesienie pomocy konkretnym rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy. Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego w Turku jest Pani Małgorzata Sztrymer – pracownik MOPS w Turku.
Z przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego można się kontaktować osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Konińskiej 4, lub pod numerem telefonu 63/ 280 36 68.
W związku z tym w naszym mieście zakupiono materiały informacyjno-edukacyjne pod wspólnym hasłem „Reaguj na przemoc!” skierowane do osób doznających przemocy, do świadków oraz do sprawców celem rozpropagowania ich wśród mieszkańców naszego miasta. Materiały zostały również opatrzone naklejkami z adresem i telefonem do Zespołu Interdyscyplinarnego i przekazane do wszystkich miejsc i instytucji gdzie najczęściej pojawiają się mieszkańcy naszego miasta czyli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, pomocy społecznej oraz aptek, przychodni POZ, Zespołu Opieki Zdrowotnej, PCPR-U, PCK i innych.

RAZEM REAGUJMY NA PRZEMOC!

TO NIE JEST PRYWATNA SPRAWA!


Poniżej przykładowe materiały edukacyjne przygotowane przez Krakowską Akademię Profilaktyki.

Galeria

ulotka
ulotka
ulotka
plakat
zespół interdyscyplinarny