Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w TurkuMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku
ul. Konińska 4, 62-700 Turek
tel.: 63 280-36-62, 63 2891986
e-mail: sekretariat@mops.turek.pl

Organy i Kompetencje

O Nas

Ośrodkiem kieruje Dyrektor, którego Rada Miejska w Turku upoważniła do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych, zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym – Uchwałą Nr X/65/91 Rady Miejskiej w Turku z dnia 12 lutego 1991r.

Do wyłącznej kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

 • kierowanie i realizacja zadań Ośrodka określonych w statucie w oparciu  o obowiązujące przepisy,
 • reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
 • programowanie i planowanie pracy Ośrodka, w tym sporządzanie planów finansowych,
 • kierowanie bieżącymi sprawami, składanie oświadczeń woli w imieniu Ośrodka zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Burmistrza Miasta Turku,
 • wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka,
 • kształtowanie polityki kadrowej, szkoleniowej, płacowej, finansowej  i socjalno-bytowej w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • zapewnienie dostępu do informacji publicznej,
 • racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Ośrodka,
 • sprawowanie systematycznego nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników zasad postępowania i załatwiania spraw zgodnie zobowiązującymi przepisami,
 • prawidłowe gospodarowanie i zabezpieczenie mienia Ośrodka,
 • wprowadzenie i wykonywanie systemu kontroli zarządczej,
 • wydawanie aktów wewnętrznych w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji, wytycznych i komunikatów.

W skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku wchodzą:

 • Dział Pomocy Środowiskowej, 
 • Dział Świadczeń, 
 • Dział Księgowości, 
 • Kadry i Sekretariat, 
 • Dział Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień, 
 • Dział Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych,
 • Specjalista ds. programów
 • Stanowiska pracownicze – kierowca samochodu osobowego
 • Dział Asysty Rodzinnej.

Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku należy:

 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 • praca socjalna,
 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia   z pomocy społecznej,
 • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

Każdy z pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku posiada szczegółowy zakres czynności, który ustala Dyrektor Ośrodka.

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku zobowiązany jest:

 • rzetelnie wykonywać swoje obowiązki,
 • przestrzegać obowiązującego czasu pracy,
 • działać wnikliwie, szybko i bezstronnie,
 • mieć życzliwy stosunek do osób korzystających z pomocy,
 • dbać o urządzenia i majątek Ośrodka,
 • dążyć do jak najlepszych wyników pracy, przez stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

W załatwieniu indywidualnych spraw klientów należy przestrzegać przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Pracownik Ośrodka zobowiązany jest przestrzegać przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz kodeksu pracy; za ich nie przestrzeganie stosuje się kary zgodne z kodeksem pracy oraz ustawą o pracownikach samorządowych.


  Powyższa informacja pochodzi ze strony www.mops.turek.pl
  © Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku