Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w TurkuMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku
ul. Konińska 4, 62-700 Turek
tel.: 63 280-36-62, 63 2891986
e-mail: sekretariat@mops.turek.pl

Cele i zadania Ośrodka.

O Nas

Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku należy:

 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 • praca socjalna,
 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia   z pomocy społecznej,
 • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 
  
 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje w ramach zadań własnych oraz zadań zleconych gminie.
 2. Szczegółowy podział zadań na własne i zlecone określa ustawa o pomocy społecznej.
 3. Zadania własne Ośrodek realizuje zgodnie z ustaleniem rady gminy.
 4. Zadania zlecone realizowane są na podstawie szczegółowych porozumień z organem administracji rządowej po zapewnieniu przez nich na ten cel środków.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Turek. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa: statutu zgodnie z Uchwałą Nr IX/94/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.06.2007 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Turku, Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 8/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku z dnia 13.08.2020r., aktów prawnych wydanych przez Radę Miejską, Burmistrza Miasta oraz Dyrektora Ośrodka.
Ośrodek jest podstawową jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w Turku.


  Powyższa informacja pochodzi ze strony www.mops.turek.pl
  © Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku