REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAMOCHODU PRZYSTOSOWANEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Załącznik  do Zarządzenia 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
nr 1/2017
z dnia 9 marca 2017r.
 
 
REGULAMIN
korzystania z samochodu przystosowanego dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych
 
 
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z samochodu służącego rozwiązaniu problemu komunikacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Turek.
1. Samochodem przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych dysponuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku (zwany dalej MOPS), zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Turku nr 119 z dnia 14.12.2006r. w sprawie przekazania środka trwałego-samochód osobowy. 
2. Samochód służy do przewozu osób niepełnosprawnych, opiekunów, osób i organizacji występujących lub działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Pierwszeństwo w korzystaniu z samochodu mają osoby na wózkach inwalidzkich oraz inne osoby mające trudności w poruszaniu się.
3. Samochód ma na celu umożliwienie korzystania w szczególności z:
- turnusów rehabilitacyjnych, ośrodków wypoczynkowych, sanatoriów,
- placówek służby zdrowia,
- rehabilitacji i usprawniania,
- placówek oświatowo-szkolnych,
- urzędów i instytucji publicznych.
4. W celu skorzystania z usługi osoba niepełnosprawna winna złożyć wniosek o zapotrzebowanie na przejazd samochodem przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Załącznik Nr 1 do regulaminu) oraz następujące dokumenty:
- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub grupie inwalidzkiej) lub 
- aktualne zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego wydane przez ZUS, KRUS, zakład pracy, urząd pracy. 
- organizacje, o których mowa w ust. 2 winny okazać się dokumentem wskazującym na prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uzasadniającym cel wyjazdu. 
2. MOPS prowadzi rejestr zgłoszeń i wyjazdów oraz sposób rozliczania się.
3. MOPS zapewnia możliwość przyjmowania zgłoszeń wyjazdu samochodem od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 w swojej siedzibie. W pilnych sytuacjach zgłoszenia przyjmowane są pod wskazanym przez MOPS telefonem (63) 280-36-62.
4. Zgłoszenia wyjazdu należy składać na co najmniej 3 dni przed planowanym wyjazdem informując o dokładnym terminie i celu wyjazdu.
5. Osoba niepełnosprawna ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy ze strony kierowcy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. Osoba  niepełnosprawna jest zobowiązana zapewnić sobie pomoc ze strony osoby drugiej w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa przejazdu.  Opiekun osoby niepełnosprawnej odbywa podróż nieodpłatnie. Kierowca nie świadczy pomocy i asysty w punkcie docelowym.
6. Świadczenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Turek MOPS realizuje na zasadach odpłatności przyjętych w mniejszym regulaminie. 
7. Korzystający z samochodu rozlicza się z MOPS wg stawek ustalonych niniejszym regulaminem, po przedłożeniu rachunku. 
8. Ustala się odpłatność za korzystanie z samochodu w wysokości 1,30 zł za km.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy chcący skorzystać z samochodu znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej (przy dochodzie niższym od dochodu ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej), na wniosek pracownika socjalnego MOPS odpłatność ustala się jako równowartość zużytego paliwa. 

  • Telefon:
    63 280-36-62, 63 2891986

  • ul. Konińska 4, 62-700 Turek

O Nas

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. Znajdziecie tutaj Państwo informacje, w szczególności: z zakresu pomocy społecznej, pomocy osobom niepełnosprawnym, pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, dotkniętych problemem przemocy a także wszystko o wolontariacie.

WIĘCEJ
Aktualności
© Copyright 2015 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku.
projekt i realizacja