Program "Opieka 75+"

                         

Program: " Opieka 75+"

Rodzaj dotacji budżetowej: Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

Wartość dofinansowania: 500.224,85 zł

Wartość całkowita: 1 200.000,00 zł

Opis projektu:

Celem programu „Opieka 75+” jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz zapewnienie – w miarę możliwości centrum usług społecznych – kontaktów z otoczeniem. Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Program jest odpowiedzią na obserwowany wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75 lat i więcej

Galeria

Brak nazwy