EFS

Projekt Trampolina 2013

EFS

 

     

Podstawowe informacje o projekcie Trampolina

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku przystąpił w roku 2013 po raz szósty do realizacji projektu systemowego TRAMPOLINA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Data rozpoczęcia projektu to 01.01.2013, a zakończenia to 31.12.2013r.

Ogólna wartość projektu od 2008 to ponad półtora miliona złotych 1 594.437,04 przy wkładzie własnym na kwotę 167.415,94. Liczba beneficjentów objęta wsparciem od początku realizacji projektu to 263 osoby.

Cel ogólny projektu:
Celem ogólnym jaki przyświeca realizacji projektu „Trampolina” jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez dążenie do usamodzielnienia gospodarczego, społecznego i zawodowego 47 klientów MOPS w Turku w tym 26 kobiet i 21 mężczyzn zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Celeszczegółowe:                                                                                                                                                         -zmiana postawy z biernej na aktywną, poprzez zwiększenie wiary we własne możliwości wśród uczestników i uczestniczek projektu,
-ograniczenie systematycznego korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wśród klientów i klientek MOPS w Turku,
-powrót na rynek pracy poprzez prace społecznie użyteczne i podniesienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych oraz nabycie nowych umiejętności potrzebnych do powrotu na rynek pracy.

Grupa docelowa: uczestnicy  zakwalifikowani do udziału w projekcie wykazują zgodność z kryteriami zawartymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów i Opisie Priorytetów POKL Poddziałanie 7.1.1. Grupę docelową stanowią osoby pozostające na rynku pracy bez zatrudnienia i w dużym stopniu uzależnione od OPS, o niskich kwalifikacjach i doświadczeniu zawododowym, w wieku aktywności zawodowej, wywodzące się z grupy rodzin z syndromem tzw. biedy dziedziczonej oraz wykazujące bezradność życiową. W projekcie udział weźmie 26 kobiet i 21 mężczyzn, ogółem 47 osób. W tym 5 uczestników niepełnosprawnych, co stanowi to 10% ogółu oraz 8 uczestników w wieku 15-30 lat co stanowi 15% ogółu. Liczba ta wynika z kwoty dofinansowania na rok 2013. 41 uczestników to osby nowe, które do tej pory nie korzystały ze wsparcia w projekcie, natomiast 6 osób będzie kontynuowało udział w projekcie. Są to uczestnicy korzystający w 2012r z instrumentu aktywizacji społecznej jako opieka asystenta rodziny. Wyboru uczestników do projektu dokonali pracownicy socjalni MOPS w Turku. Podstawą rekrutacji były wywiady środowiskowe i ocena sytuacji socjalno–bytowej uczestnika, co pozwoliło na właściwy wybór grupy docelowej przy zachowaniu kryteriów rekrutacyjnych. Zainteresowanie udziałem w projekcie, oczekiwania takie jak (powrót na rynek pracy, ograniczenie świadczeń OPS) i potrzeby (znalezienie pracy, pomoc asystenta rodziny), ale też i bariery (długa przerwa w aktywności zawod.) były na bieżąco zgłaszane pracownikom socjalnym podczas wywiadów środowiskowe i stanowiły kryterium rekrutacyjne. Grupa docelowa była konsultowana z Powiatowym Urzędem Pracy.

Działania:
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wymagają intensywnej aktywizacji i są gotowi do współpracy. Aktywna integracja realizowana poprzez kontrakty socjalne, obejmować będzie następujące działania:
- rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi uczestnikami projektu, prowadzone przez pracowników socjalnych i stworzenie listy osób spełniających kryteria projektu oraz listy rezerwowej,
- podpisanie indywidualnych kontraktów socjalnych,
- terapia psychospołeczna, czyli diagnoza problemu, jego niwelowanie, działania profilaktyczne, terapia wspierająca rozwój psychospołeczny uczestników, objętych zostanie 27 uczestników jest to instrument aktywizacji zdrowotnej,
- szkolenie warsztatowe dla wszystkich uczestników projektu o tematyce: Skuteczni w działaniu – Gotowi do pracy prowadzone metodą aktywną poprzez warsztaty, dyskusje, odgrywanie scenek, burzę mózgów, pracę z kamerą oraz metodą pasywną w postaci wykładów i prezentacji multimedialnej, objętych zostanie 27 uczestników jest to instrument aktywizacji edukacyjnej, 
- asystent rodziny, 2 pracowników socjalnych obejmie systematycznym i kompleksowym wsparciem 20 rodzin dysfunkcyjnych, przeżywających trudności w wypełnianiu podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, ponadto rodziny te będą miały możliwość skorzystania z porad psychologa i prawnika, jest to instrument aktywizacji społecznej i zdrowotnej,
- trening umiejętności i kompetencji społecznych dla 20 uczestników objętych asystą rodzinną, poruszane tematy to świadomość siebie, autodiagnoza, asertywność, komunikacja werbalna i niewerbalna, pojęcie konfliktu, jego źródeł, dynamiki oraz poznanie sposobów jego rozwiązywania, poznanie modeli negocjacji partnerskich, radzenie sobie z krytyką, negocjacje i mediacje w realnych sytuacjach osobistych, społecznych,  objętych zostanie 20 osób jest to instrument aktywizacji edukacyjnej,                                                                                                                                                                         - nawiązanie porozumienia zadaniowego z PUP Turek określające zasady współdziałania w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji obejmujące między innymi: indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego, upowszechnianie informacji o szkoleniach, upowszechnianie informacji o zatrudnieniu socjalnym, o pracach społecznie użytecznych, o organizacji robót publicznych.

Prace społecznie użyteczne, skierowanie na okres 9-ciu miesięcy uczestników projektu do prac społecznie użytecznych, w charakterze robotnika gospodarczego i sprzątaczki, objętych zostanie 27 uczestników jest to instrument aktywizacji zawodowej,


Praca socjalna wykonywana przez 3 pracowników socjalnych Ośrodka, zatrudnionych dzięki środkom otrzymanym z EFS przez cały okres realizacji projektu poprzez rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi uczestnikami projektu, wybór grupy docelowej, podpisanie kontraktów socjalnych, a przede wszystkim upowszechnianie form i instrumentów aktywnej integracji.

Działania o charakterze środowiskowym, wyjazd integracyjny z zachowaniem form i instrumentów aktywnej integracji.

Zasiłki celowe i pomoc w naturze dla uczestników uprawnionych wg kryterium w ustawie o pomcy społecznej. Wsparcie finansowe pokryje bieżące potrzeby związane z wydatkiem na zakup żywności, ubrań, środków czystości.

W celu sprawnej realizacji projektu, a przede wszystkim zgodnej z wytycznymi i standardami Unii Europejskiej powołany został Zespół Projektowy, a promocja projektu obejmować będzie działania na rzecz rozpowszechniania informacji o realizowanym projekcie jako ogłoszenie w prasie oraz druk plakatów promocyjnych.

Łączenie aktywnych instrumentów rynku pracy, narzędzi sprzyjających integracji społecznej oraz zastosowanie wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze to działania przewidziane w projekcie, które mają stanowić skuteczny sposób przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego i wychodzenia z sytuacji bezradności społeczno – zawodowej.

Rezultaty
Działania równościowe zastosowane w projekcie są adekwatne i kompleksowe, a końcowe rezultaty ma cechować trwała postawa nakierowana na aktywność i zaangażowanie w działania zmieniające ich sytuację życiową. Rezultaty mają przyczynić się do zmiany postaw i sposobu myślenia, zaprzestać trwania w bierności. Zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych certyfikatem zdecydowanie poprawi pozycję społeczną uczestnikówk projektu i rozwinie ukryte zdolności i umiejętności. Stawianie pierwszych kroków i aktywne poszukiwanie pracy poprzez realizowanie własnej ścieżki kariery to wynik końcowy projektu. Wartością dodaną w projekcie będzie inwestycja w zasoby ludzkie i ich rozwój poprzez profesjonalne szkolenia, podjęcie prac społecznie użytecznych. Rezultaty wzbogacające sferę emocjonalną dotyczyć będą pozytywnego wsparcia intelektualnego poprzez podniesienie poczucia własnej wartości, zwiększenie motywacji i aktywności życiowej oraz zwiększenie otwartości osobowej, a tym samym nabycie nowych znajomości, odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie i polepszenie dobrostanu psychicznego uczestników projektu.