Tu i Teraz

Sprawozdanie za 2010r.

Tu i Teraz

Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu – Stowarzyszenia „Tu i Teraz” działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku za rok 2010

W 2010r. udało się:

1. Prowadzić Klub Seniora „Promyk” od stycznia 2010r., dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku.
2. Prowadzić Świetlicę Środowiskową „Eureka” od stycznia 2010r., dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku.
3. Prowadzić działania profilaktyczne, edukacyjne w zakresie ochrony i promocji zdrowia – Dieta i aktywność fizyczna – „Senior zdrowy, sprawny i aktywny”.
4. Zorganizować zajęcia sportowo-rekreacyjne z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w okresie wakacji - Sportowe środy w Eurece.
5. Przeprowadzić zadanie - Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie skali i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie – STOP Przemocy.
6. Prowadzić kompleksowe, specjalistyczne wsparcie dla dzieci i osób dorosłych, dotkniętych niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności sprzężonej, w celu zapewnienia odpowiednich warunków życia oraz nabycia umiejętności funkcjonowania w relacjach społecznych.
7. Zorganizować obchody Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię – „Otwórzcie drzwi” przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Matejki 1 w Turku.
8. Zorganizować imprezę i spotkanie (np. Andrzejki, Mikołajki itp.) dla dzieci z rodzin ubogich.
9. Zorganizować imprezę i spotkanie dla osób starszych w Klubie Seniora „Promyk” „Mikołajki w Klubie Seniora Promyk”.
10. Zorganizować zajęcia sportowo-rekreacyjnych z udziałem dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym.