Tu i Teraz

STATUT STOWARZYSZENIA „TU I TERAZ”

ROZDZIAŁ I
Postanowienie ogólne


Stowarzyszenie nosi nazwę „ TU I TERAZ” zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – „ Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20 poz. 104 ze zmianami Dz. U. 1990 r. Nr 14 poz. 86 i dz. U. 1996 r. Nr 27, poz. 118)
- ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami.)
- ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami.)
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93
z późniejszymi zmianami.)
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
4. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Konińskiej 4 ; 62 – 700 Turek, a zasięg działania obejmuje teren całego kraju.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci z jego nazwą, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

8. Celem Stowarzyszenia jest zapobieganie wykluczeniu i marginalizacji społecznej:
- wszechstronne działania na rzecz: bezrobotnych, bezdomnych, osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin w tym rodzin niepełnych oraz innych jednostek i grup społecznych wymagających wsparcia,
- przeciwdziałania patologiom społecznym,
- pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin,
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
- prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej i edukacyjno – szkoleniowej,

9. Cele te Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
- formułowanie propozycji, programów i projektów rozwiązań oraz zabieganie o ich realizację,
- organizowanie i sponsorowanie przedsięwzięć, których działalność Stowarzyszenie uznaje za pożyteczne dla jego idei,
- współdziałanie z władzami samorządowymi,
- współpraca ze wszystkimi organizacjami , instytucjami, organami, mas-mediami itp., których działalność wiąże się z działalnością statutową Stowarzyszenia,
- nagradzanie osób zasłużonych dla idei Stowarzyszenia,
- inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

10. Członkowie Stowarzyszenia „TU I TERAZ” dzielą się na:
- zwyczajnych
- wspierających
11. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może stać się każdy pełnoletni obywatel Rzeczy pospolitej Polskiej, osoba fizyczna, która aprobuje cele Stowarzyszenia, zobowiązuje się płacić składkę na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie oraz podpisze dobrowolnie deklarację członkowską, która zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na mocy jego Uchwały podjętej większością głosów.
12. Członkowie zwyczajni mają prawo:
- wybierać i być wybierania do władz Stowarzyszenia,
- uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
- uzyskiwać informacje o działalności Stowarzyszenia oraz korzystać z pomocy dla realizacji celów określonych w niniejszym statucie,
-zgłaszać wnioski i przedstawiać propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia.
13. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka administracyjna lub samorządowa, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia deklaruje składkę członkowską lub inne rodzaje świadczeń.
14. Członkowie wspierający mają prawo do uczestniczenia w działalności oraz zgłaszania wniosków i przedstawiania propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia.
15. Członkowie mają obowiązek:
- przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
- aktywnie uczestniczyć w realizacji celów i założeń statutowych Stowarzyszenia,
- regularnie opłacać składki członkowskie.
16. Członkostwo wygasa przez:
- dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie,
- skreślenie z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu nie opłacania składek za 3 kolejne miesiące, lub za czyn karalny,
- utratę osobowości prawnej członka wspierającego – osoby prawnej,
- śmierci członka.
17. Od Uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

18. Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zgromadzenie Członków
- Zarząd Stowarzyszenia
- Komisja Rewizyjna
19. W przypadku ustąpienia członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu. Kadencja członków dokooptowanych upływa wraz z kadencją członków z wyboru.
20. Tryb i formy działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej określają regulaminy wewnętrzne uchwalone przez te organy zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenia

21. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
22. Do zadań Walnego Zgromadzenia Członków należy:
- rozpatrywanie o ocena sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia,.
- uchwalenia programu działania Stowarzyszenia,
- wybór zarządu Stowarzyszenia w liczbie 5 członków,
- wybór Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 członków,
- uchwalenie wysokości składek członkowskich,
- uchwalenie budżetu.
23. Podejmowanie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
24. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się raz na kwartał.
25. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywające się w pierwszym kwartale jest Zgromadzeniem Sprawozdawczym, dokonuje się na nim oceny sprawozdań Stowarzyszenia oraz pracy Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. Po dokonaniu podsumowania za poprzedni rok odbywa się głosowanie jawne zwykłą większością głosów nad absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. Jeśli takie absolutorium nie zostanie przegłosowane, odbywa się głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom organów Stowarzyszenia . nie udzielenie absolutorium członkowi Zarządu lub komisji Rewizyjnej jest równoznaczne z jego odwołaniem.
26. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków może odbywać się w każdym czasie i zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia, z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

Zarząd

27. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków:
- przewodniczącego Zarządu
- v – ce przewodniczącego Zarządu
- sekretarza
- skarbnika
- członka Zarządu
28. Zarząd spośród członków dokonuje wyboru przewodniczącego Zarządu, v – ce przewodniczącego Zarządu, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu.
29. Kadencja członków Zarządu Stowarzyszenia trwa 5 lat.
30. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większości głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Zarządu, a w przypadku jego nieobecności głos v – ce przewodniczącego Zarządu.
31. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
- kierowanie działalności Stowarzyszenia i realizowanie zadań zgodnie ze statutem oraz Uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, prowadzenie ich ewidencji, egzekucja składek,
- przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia oraz projektu wysokości składek,
- zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
- decydowanie o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych Wolnych Zgromadzeń Członków.
- podejmowanie współpracy z organizacjami administracji terenowej i samorządowej oraz innymi organizacjami stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi,
- opracowywanie planu pracy Stowarzyszenia,
- zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Wolnych Zgromadzeń Członków.
32. Do wyrażania woli Stowarzyszenia wymagana jest akceptacja co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
33. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, przynajmniej jeden raz w miesiącu.


Komisja Rewizyjna

34. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków:
- przewodniczącego
- sekretarza
- członka Komisji
35. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia, podejmuje Uchwały zwykłą większością głosów i zbiera się przynajmniej jeden raz na kwartał.
36. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrola całokształtu działalności , a w szczególności gospodarki finansowej i pracy Zarządu Stowarzyszenia,
- składanie sprawozdania na Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium zarządowi Stowarzyszenia,
- przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia orz pracy zarządu Stowarzyszenia i opracowanie zaleceń pokontrolnych.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

37. Majątek stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i środki finansowe.
38. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
- składek członkowskich
- dotacji
- darowizny
- spadków
- z dochodów z własnej działalności i majątku Stowarzyszenia
- z ofiarności publicznej
39. Majątek Stowarzyszenia i wpływy z jego działalności mogą być wykorzystywane tylko na działalność statutową Stowarzyszenia.
40. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony przewodniczący i skarbnik lub dwóch członków Zarządu upoważnionych przez przewodniczącego i skarbnika.


ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

41. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
42. W przypadku podjęcia Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków podejmuje Uchwałę o sposobie likwidacji i wyznaczy likwidatorów.
43. Majątek Stowarzyszenia pozostały po likwidacji oraz wpływy z likwidacji zostaną przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia