EFS

Schematom STOP!

EFS

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku  - pilotaż”

Powiatowy Urząd Pracy w Turku, jako Lider rozpoczyna realizację projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Turku.

Głównym celem pilotażu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec 10 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.

Jednym z zadań w ramach niniejszego pilotażu jest utworzenie dwóch zespołów: Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę (PZKW) oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (MGI).

Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę odpowiedzialny będzie za opracowanie i pilotażowe wdrożenie Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy, który ma integrować działania instytucji pomocy, integracji społecznej i rynku pracy, ujednolicić sposoby pracy z klientami w oparciu o dostępną infrastrukturę oraz opiniować rodzinne programy stworzone przez MGI.

Mobilna Grupa Interdyscyplinarna będzie odpowiedzialna za opracowanie i wdrożenie dla zakwalifikowanych do udziału w projekcie rodzin, programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej.

Po powołaniu Zespołów, opracowaniu Lokalnego programu Interdyscyplinarnej Współpracy oraz rodzinnych programów rozpocznie się wdrażanie wypracowanych rozwiązań poprzez pracę z członkami 10 rodzin. MGI będzie działała bezpośrednio w terenie z rodzinami, kontrolując wdrażanie elementów programów, dzięki czemu nastąpi zbliżenie instytucji do środowiska osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz realna współpraca pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

Pilotaż przewiduje organizację wsparcia dla rodziny w ramach czterech modułów, które odnoszą się do czterech obszarów pomocy: moduł prozatrudnieniowy, moduł społeczny i integracyjny, moduł rodzinny i moduł sport i kultura. Dokładny zakres pomocy w ramach tych modułów określi PZKW oraz MGI, która zajmie się konkretyzowaniem pomocy. Plan postępowania zostanie ustalony po dokonaniu oceny sytuacji rodzin oraz po sporządzeniu diagnozy potrzeb.

Aktualne informacje o pilotażu zamieszczane będą na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Turku www.pup.turek.pl  w zakładce „Schematom STOP!”.

Projekt realizowany będzie do 31.03.2015 roku.