EFS

Projekt Trampolina 2010

EFS

Podstawowe informacje o projekcie Trampolina

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku przystąpił w roku 2010 po raz trzeci do realizacji projektu TRAMPOLINA. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Data rozpoczęcia projektu to 01.01.2010, a zakończenia to 31.12.2010r.

Cel ogólny projektu:

Celem ogólnym jaki przyświeca realizacji projektu „Trampolina” jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez dążenie do usamodzielnienia gospodarczego, społecznego i zawodowego 41 klientów MOPS w Turku w tym 24 kobiet i 17 mężczyzn zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:

-zmiana postawy z biernej na aktywną, poprzez zwiększenie wiary we własne możliwości wśród uczestników i uczestniczek projektu,
-ograniczenie systematycznego korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wśród klientów i klientek MOPS w Turku,
-powrót na rynek pracy poprzez prace społecznie użyteczne i podniesienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych oraz nabycie nowych umiejętności potrzebnych do powrotu na rynek pracy.


Grupa docelowa projektu

Kobiety i mężczyźni zakwalifikowani do udziału w projekcie „Trampolina” wykazują zgodność co do kryteriów zawartych w Opisie Priorytetów PO KL Poddziałanie 7.1.1. Grupę docelową stanowią kobiety i mężczyźni pozostający na rynku pracy bez zatrudnienia, a co za tym idzie w bardzo dużym stopniu uzależnieni/one od pomocy społecznej o niskich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, w wieku aktywności zawodowej, wywodzący/e się z grupy rodzin z syndromem tzw. biedy dziedziczonej oraz wykazujące bezradność życiową. W projekcie weźmie udział 41 osób, wyboru uczestników/czek do projektu dokonali pracownicy/e socjalni/e Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. Podstawą rekrutacji była analiza wywiadów środowiskowych i ocena sytuacji socjalno – bytowej uczestnika projektu, co pozwoliło na właściwy wybór uczestników. W celu uniknięcia deficytu, spowodowanego możliwością rotacji uczestników/czek projektu, pracownicy/e socjalni/e stworzyli/ły listę rezerwowych beneficjentów/ek. Dzięki temu zostanie zachowana skuteczność realizacji projektu, a działania aktywizujące zaplanowane w projekcie zawsze znajdą odpowiednią ilość odbiorców.

Działania

W ramach projektu zamierzamy podjąć następujące działania:
1. W celu sprawnej realizacji projektu powołany został Zespół Projektowy.

2. Promocja projektu obejmować będzie działania na rzecz rozpowszechniania informacji o realizowanym projekcie jako ogłoszenie w prasie oraz druk ulotek i plakatów promocyjnych.

3. Aktywna integracja obejmować będzie następujące działania:
- rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi uczestnikami projektu, prowadzone przez pracowników/ce socjalnych/e i stworzenie listy osób spełniających kryteria projektu oraz listy rezerwowej,
- podpisanie indywidualnych kontraktów socjalnych,
- wszyscy uczestnicy/czki projektu poddani zostaną badaniom lekarskim w zakresie medycyny pracy oraz odbędą szkolenie BHP w trakcie którego zostaną przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz prawnej ochrony pracy. Zaplanowano 1 dzień szkolenia, a w trakcie catering.
- szkolenie warsztatowe skierowane dla dwóch grup 13 osobowych łącznie 26 osób o tematyce: Skuteczni w działaniu – Gotowi do pracy prowadzone metodą aktywną poprzez warsztaty, dyskusje, odgrywanie scenek, burzę mózgów, pracę z kamerą oraz metodą pasywną w postaci wykładów i prezentacji multimedialnej. Dla każdej grupy zaplanowano 7 spotkań po 8 godzin dziennie i jedno spotkanie 4 godzinne. Łącznie 60 godzin dla jednej grupy, a w trakcie szkolenia zaplanowano catering,
- kurs opiekunek dla osób zależnych, 8 tygodni, po 2 razy w tygodniu po 6 godzin, skierowany do 15 kobiet, którego celem jest przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pracy z osobami zależnymi
- spotkania indywidualne z psychologiem. Zaplanowano dla każdego uczestnika/czki projektu 6 spotkań po 30 minut,
- trening terapeutyczny dla uzależnionych od alkoholu lub stosujących przemoc w rodzinie skierowane dla dwóch grup 8 osobowych, łącznie 16 osób. Dla każdej grupy zaplanowano 4 spotkania po 6 godzin,
- wyjazd integracyjny z zachowaniem form aktywnej integracji poprzez zabawę,                   - ubezpieczenie zdrowotne w ramach prac społecznie użytecznych 
- nawiązanie porozumienia zadaniowego z PUP Turek określające zasady współdziałania w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji obejmujące między innymi: indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego, upowszechnianie informacji o szkoleniach, upowszechnianie informacji o zatrudnieniu socjalnym, o pracach społecznie użytecznych, o organizacji robót publicznych.

4. Prace społecznie użyteczne. Skierowanie 20 osób do prac społecznie użytecznych, w charakterze robotnika gospodarczego i sprzątaczki,

5. Praca socjalna poprzez zaangażowanie pracowników socjalnych Ośrodka w realizację projektu

Łączenie aktywnych instrumentów rynku pracy, narzędzi sprzyjających integracji społecznej oraz zastosowanie poza projektem wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze to działania przewidziane w projekcie, które mają stanowić skuteczny sposób przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego i wychodzenia z sytuacji bezradności społeczno – zawodowej.

Rezultaty


Działania równościowe zastosowane w projekcie są adekwatne i kompleksowe, a końcowe rezultaty ma cechować trwała postawa nakierowana na aktywność i zaangażowanie w działania zmieniające ich sytuację życiową. Rezultaty mają przyczynić się do zmiany postaw i sposobu myślenia, zaprzestać trwania w bierności. Zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych certyfikatem zdecydowanie poprawi pozycję społeczną uczestników/czek projektu i rozwinie ukryte zdolności i umiejętności. Stawianie pierwszych kroków i aktywne poszukiwanie pracy poprzez realizowanie własnej ścieżki kariery to wynik końcowy projektu. Wartością dodaną w projekcie będzie inwestycja w zasoby ludzkie i ich rozwój poprzez profesjonalne szkolenia, podjęcie prac społecznie użytecznych. Rezultaty wzbogacające sferę emocjonalną dotyczyć będą pozytywnego wsparcia intelektualnego poprzez podniesienie poczucia własnej wartości, zwiększenie motywacji i aktywności życiowej oraz zwiększenie otwartości osobowej, a tym samym nabycie nowych znajomości, odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie i polepszenie dobrostanu psychicznego uczestników/czek projektu.


 

Galeria

Plakat  / Plakat