Przydatne informacje

Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO

Przydatne informacje

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO − informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku, ul. Konińska 4, 62-700 Turek.

  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marcin Boruciński, z którym można się kontaktować poprzez adres poczty internetowej sekretariat@mops.turek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz aktami wykonawczymi, a także innymi przepisami szczególnymi.

  4. Informacje o odbiorcach danych: W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa wyżej odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy egzekucyjne i organy ścigania, ośrodki pomocy społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne organy władzy publicznej, a także w zakresie obsługi informatycznej dostarczonego oprogramowania Sygnity S.A. w Warszawie.

  5. Czas przechowywania danych osobowych: Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w terminach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z obowiązują w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.

  6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania/wniesienia:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. skargi do organu nadzorczego - do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  1. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie rozpatrzenie wniosku.

Pliki do pobrania