Przydatne informacje

Deklaracja dostępności

Przydatne informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwana dalej ustawą). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.mops.turek.pl

Data publikacji strony internetowej: kwiecień 2016

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 21.04.2021

Status pod względem zgodności

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku przeprowadzono ocenę zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do ustawy.

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0.

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • filmy, grafiki, zdjęcia, obrazy, wykresy i część plików pdf nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak formularza kontaktowego,
 • na stronie znajdują się treści w postaci grafiki,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono: 21.04.2021

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/). Z oceny wynika, że strona internetowa www.mops.turek.pl spełnia wymagania w 81%.

Link do wyników przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej:  http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=197adbdb-5de8-48aa-92a6-651f47bd453e

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Piąstka, e- mail: zastepcadyrektora@mops.turek.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 2803662. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą informację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku umieszczony jest w dwóch lokalizacjach:

1.    Ul. Konińska 4 - główny budynek, w którym mieszczą się m.in. następujące komórki organizacyjne:

 • Dyrektor,

 • Zastępca Dyrektora,

 • Dział Świadczeń,

 • Dział Pomocy Środowiskowej, w tym funkcja Organizatora Społeczności Lokalnej,

 • Dział Asysty Rodzinnej,

 • Dział Księgowości,

 • Kadry i Sekretariat,

 • Dział Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień,

 • Specjalista ds. programów,

 • Kierowca samochodu osobowego.


 

Opis dostępności architektonicznej budynku:

 • Opis dostępności wejścia do budynku: wejście główne od ulicy Konińskiej- dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; można przejechać wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym itp.; drzwi z progiem nieprzekraczającym 2 cm wysokości. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu zamontowany jest przycisk przywołania.

 • Budynek ma dwie kondygnacje. Biura znajdują się na parterze i pierwszym piętrze. Przy budynku znajduje się parking z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku należy skierować się do Sekretariatu znajdującego po prawej stronie od wejścia głównego.

 • Pracownik Sekretariatu po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Ośrodka.

 • Merytorycznie właściwą obsługę Klienta prowadzi pracownik powiadomionej komórki organizacyjnej Ośrodka.

 • Po załatwieniu sprawy, pracownik prowadzący obsługę Klienta służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Ośrodka.

 • Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy ani toalety dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.

 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem działu, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.

 • Winda na wyższe kondygnacje: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 • Platforma: brak.

 • Pochylnia: brak.

 • Pętla indukcyjna: brak.

 • Toaleta dostosowana: brak.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.


 

2.    Ul. Kościuszki 13- budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku, w którym mieszczą się następujące komórki organizacyjne:

 • Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych,

 • Turkowski Klub „Senior +”.


 

Opis dostępności architektonicznej budynku:

 • Wejście główne od strony ulicy Mickiewicza: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; drzwi z 1 stopniem o wysokości 18 cm. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

 • Biura znajdują się na parterze i pierwszym piętrze. W budynku nie ma windy ani toalety dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.

 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem działu, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.

 • Winda na wyższe kondygnacje: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 • Platforma: brak.

 • Pochylnia: brak.

 • Pętla indukcyjna: brak.

 • Toaleta dostosowana: brak.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.


 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed wizytą w Ośrodku, w formie pisemnej lub ustnej w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku, bądź na adres poczty elektronicznej sekretariat@mops.turek.pl  lub za pośrednictwem faksu na numer 63 278 84 14.