O Nas

Zespół Interdyscyplinarny

O Nas

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Celem powołania Zespołu Interdyscyplinarnego jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy w rodzinie a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb (w tym realizacja procedury Niebieskiej Karty).

Burmistrz Miasta Turku powołał Zespół Interdyscyplinarny, realizujący zadania określone  w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Turek na lata 2020 – 2025.
Pracami Zespołu Interdyscyplinarnego kieruje przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego z którym można się kontaktować osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Konińskiej 4, lub pod numerem telefonu 63/ 280 36 68.
Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego w Turku jest Pani Małgorzata Sztrymer pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w załączniku PDF

Pliki do pobrania