EFS

Projekt Trampolina 2008

EFS

Podstawowe informacje o projekcie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku złożył wniosek o dofinansowanie projektu TRAMPOLINA. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Czas realizacji projektu - 9 miesięcy. Data rozpoczęcia projektu to 01.04.2008, a zakończenia to 31.12.2008r.

Cel ogólny projektu

Celem ogólnym jaki przyświeca realizacji projektu „Trampolina” jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poprzez dążenie do usamodzielnienia gospodarczego, społecznego i zawodowego osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe projektu

Cele szczegółowe, jakie wyodrębniono w ramach realizacji projektu to:

  • zmiana postawy z biernej na aktywną, poprzez zwiększenie wiary we własne możliwości,
  • ograniczenie systematycznego korzystania ze świadczeń pomocy społecznej,
  • powrót na rynek pracy poprzez podniesienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych oraz nabycie nowych umiejętności z zakresu sprawnego poruszania się po rynku pracy.

Grupa docelowa

Biorąc pod uwagę negatywne skutki długotrwałego bezrobocia oraz bardzo wysokiego stopnia zależności od pomocy społecznej, do udziału w projekcie „Trampolina” zakwalifikowane zostały osoby pozostające bez formalnego zatrudnienia. Uczestnikami projektu są osoby o niskich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, w wieku aktywności zawodowej. Grupę docelową stanowią 23 osoby wywodzące się z grupy rodzin z syndromem tzw. biedy dziedziczonej oraz wykazujące bezradność życiową. Wyboru uczestników do projektu dokonali pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. Podstawą rekrutacji była analiza wywiadów środowiskowych i ocena sytuacji socjalno – bytowej uczestnika projektu, co pozwoliło na właściwy wybór uczestników. W celu uniknięcia deficytu, spowodowanego możliwością rotacji uczestników projektu, pracownicy socjalni stworzyli listę rezerwowych beneficjentów. Dzięki temu zostanie zachowana skuteczność realizacji projektu, a działania aktywizujące zaplanowane w projekcie zawsze znajdą odpowiednią ilość odbiorców. W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników i zminimalizowania problemów poprzez zrealizowanie zakładanych działań uczestnikom należy zapewnić specyficzne warunki aktywizacji. Zajęcia zmierzające do pokonania przez uczestników projektu ograniczających ich barier, winny odbywać się w małych, zapewniających poczucie bezpieczeństwa grupach.

Działania zaplanowane w projekcie

W ramach projektu zamierzamy podjąć następujące działania

1. W celu sprawnej realizacji projektu powołany został Zespół Projektowy, w skład którego wchodzą: Dyrektor Ośrodka, główna księgowa, koordynator projektu, osoba do obsługi finansowej projektu oraz pracownicy socjalni.

2. Promocja projektu obejmować będzie działania na rzecz rozpowszechniania informacji o realizowanym projekcie jako ogłoszenie w prasie, telewizji kablowej, druk ulotek i plakatów promocyjnych. Spotkanie promocyjne w Urzędzie Miasta z udziałem Burmistrza Miasta Turku oraz 22 radnych miasta i pracodawców ma na celu przekazanie informacji o projekcie i uświadomienie istniejącego problemu długotrwale bezrobotnych.

3. Kontrakty socjalne jako aktywna integracja obejmować będą następujące działania:

  • podpisanie indywidualnych kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu,
  • wszyscy uczestnicy projektu odbędą szkolenie BHP, zostaną przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej jak i prawnej ochrony pracy,
  • szkolenie warsztatowe o tematyce: Skuteczni w działaniu – Gotowi do pracy prowadzone metodą aktywną poprzez ćwiczenia, warsztaty, dyskusje, odgrywanie scenek, burzę mózgów, pracę z kamerą oraz metodą pasywną w postaci wykładów i prezentacji multimedialnej. Warsztaty podzielone zostały na 4 cykle spotkań, łącznie 60 godzin szkolenia.Uczestnictwo w szkoleniu warsztatowym pozwoli beneficjentom ostatecznym projektu poszerzyć praktyczne umiejętności z zakresu sprawnej komunikacji, planowania kariery zawodowej, poruszania się po rynku pracy i tworzenia aplikacji.
  • spotkania indywidualne z psychologiem. Zaplanowano dla każdego uczestnika projektu 4 spotkania po 30 minut,
  • nawiązanie porozumienia zadaniowego z PUP Turek określające zasady współdziałania w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji. Zasady partnerstwa obejmują następujący zakres: indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego, upowszechnianie informacji o szkoleniach, upowszechnianie informacji o zatrudnieniu socjalnym, o pracach społecznie użytecznych, o organizacji robót publicznych.

4. Prace społecznie użyteczne. Skierowanie 12 osób do prac społecznie użytecznych, w charakterze robotnika gospodarczego i sprzątaczki,

5. Praca socjalna poprzez zaangażowanie pracowników socjalnych Ośrodka w realizację projektu.

Łączenie aktywnych instrumentów rynku pracy, narzędzi sprzyjających integracji społecznej oraz zastosowanie poza projektem wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze to działania przewidziane w projekcie, które mają stanowić skuteczny sposób przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego i wychodzenia z sytuacji bezradności społeczno – zawodowej.

Rezultaty końcowe zaplanowane w projekcie

Końcowym efektem projektu, poprzez wdrażanie modelu aktywizacji wśród uczestników projektu ma być trwała postawa nakierowana na aktywność i zaangażowanie w działania zmieniające ich sytuację życiową. Wszystkie działania skierowane do uczestników projektu mają przyczynić się do zmiany mentalności i sposobu myślenia zaprzestać trwania w bierności. Zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem zdecydowanie poprawi ich pozycje społeczną, a ukryte zdolności i umiejętności uczestników projektu będą rozwijane w określonej dziedzinie. Pomoc w stawianiu pierwszych kroków i aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez realizowanie własnej ścieżki kariery to wynik końcowy projektu. Wartością dodaną w projekcie będzie inwestycja w zasoby ludzkie i ich rozwój poprzez profesjonalne szkolenia, podjęcie prac społecznie użytecznych, szkolenia z zakresu BHP i badania lekarskie. Rezultaty wzbogacające sferę emocjonalną dotyczyć będą pozytywnego wsparcia intelektualnego poprzez podniesienie poczucia własnej wartości, zwiększenie motywacji i aktywności życiowej oraz zwiększenie otwartości osobowej, a tym samym nabycie nowych znajomości, odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie i polepszenie dobrostanu psychicznego uczestników projektu.

Galeria

plakat