Centrum Wsparcia Seniora

Wielkopolskie telecentrum opieki

Centrum Wsparcia Seniora

 

Tytuł Projektu: " Wielkopolskie telecentrum opieki "

Całkowita wartość projektu: 50 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 45 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania UE: 35 000 000,00 zł

Gmina Miejska Turek uzyskała dotację na realizację projektu pt.: „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych, w tym teleopieki, poprzez rozwój kompleksowych usług w środowisku lokalnym na rzecz min. 5 000 osób starszych (60+) oraz min. 1 000 opiekunów nieformalnych.
Projekt przyczyni się do poprawy dostępu i koordynacji usług dla osób starszych i opiekunów w min. 70 gminach w Wielkopolsce oraz do stworzenia na poziomie województwa Regionalnego Systemu Opieki Seniora.

Projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki” w Gminie Miejskiej Turek realizowany będzie w okresie   od 01.03.2024 r. do 30.06.2026 r.

Całkowita wartość projektu: 386 325,00 zł
Kwota dofinansowania: 85 850,00 zł
Kwota dofinansowania UE: 300 475,00 zł

Działania realizowane w ramach Projektu:


* Uruchomiona zostanie funkcja Koordynatora usług w obszarze wsparcia osób starszych w gminie;
* Utworzone zostanie Centrum Wsparcia Seniora – miejsca dedykowanego osobą w wieku 60+, które działać będzie w zakresie m.in. informacyjnym, poradnictwa, tworzenia indywidualnych planów wsparcia oraz pomocy    w zakresie wysłuchania, rozmowy;
* Objęcie wsparciem 90-ciu seniorów w ramach Regionalnego Systemu Teleopieki ( Telecentrum z ratownikami medycznymi i Centrum Społecznego);
* W ramach rozszerzenia katalogu usług świadczonych w społeczności lokalnej planujemy wprowadzenie nowej usługi na stanowsiku : „Asystent osoby starszej" , która będzie miała na celu przede wszystkim aktywację społeczną jak również planujemy przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kwalifikację z pierwszej pomocy dla osób pracujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku z osobami starszymi.
* W ramach planowanych pozostałych działań w projekcie Grantobiorca planuje:
- wolontariat międzypokoleniowy -  planujemy spotkania koordynatora wolontariatu w 3 miejskich szkołach podstawowych z najstarszymi klasami;
- organizację spotkań międzypokoleniowych seniorów z dziećmi z  przedszkoli;
- spotkanie młodzieży z OHP w Turku;
- spotkania z seniorami zrzeszonymi w różnych organizacjach pracujących na rzecz seniorów tj. Turkowski Klub Senior+, Klub Seniora Promyk,  Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

Projekt skierowany jest dla osób w wieku 60+ oraz opiekunów nieformalnych zamieszkujących na terenie Miasta Turku.

Więcej informacji: https://rops.poznan.pl/projekty/dofinansowane-przez-unie-europejska/fundusze-europejskie-dla-wielkopolski-na-lata-2021-2027/wielkopolskie-telecentrum-opieki