Aktualności

Turkowski Klub Senior+ - edycja 2023

Turkowski Klub Senior+ - edycja 2023

   

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023

                

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023

– DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • stworzenia warunków do aktywnego starzenia się społeczeństwa,
 • wsparcia finansowego jednostek samorządu w realizacji zadań własnych określonych w art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 11 oraz art. 21 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej,
 • rozwoju różnorodnych środowiskowych form opieki dziennej dla osób starszych, w tym sieci placówek dziennego pobytu,
 • wsparcia działań na rzecz solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej seniorów,
 • integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych,
 • poprawy jakości życia seniorów w środowisku rodzinnym i lokalnym,
 • zwiększenia zaangażowania seniorów w życie rodzinne i społeczności lokalnych.

 

W ramach Programu jednostki samorządu, w trybie otwartego konkursu ofert, mogą ubiegać się    o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

 

1) moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Dofinansowanie nie może być wyższe niż 400 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”. W przypadku gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 Programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia.

2) moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, utworzonych  w ramach modułu 1. Dofinansowaniu z budżetu państwa w każdym roku budżetowym, w trybie konkursowym, mogą podlegać działania związane z całorocznym bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wsparcia uruchomionych w ramach Programu wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.

 

REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE MIEJSKIEJ TUREK

Turkowski Klub „Senior+” działa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. Został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Miejskiej Turek jako ośrodek wsparcia i stanowi miejsce spotkań nieaktywnych zawodowo mieszkańców miasta Turku w wieku 60 lat i więcej, zainteresowanych różnymi formami aktywności i integracji.

Dotacja w Gminie Miejskiej Turek przeznaczona jest na realizację w ramach w/w Programu Modułu II -Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+.  

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023 roku:                30 600,00zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2023 roku:          93 600,00zł

 

Cel działania Klubu:


Celem Turkowskiego Klubu „Senior+” jest wzmocnienie potencjału osób starszych, umożliwienie im rozwoju osobistego, aktywności i samorealizacji, jak również zapobieganie izolacji seniorów, przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu z powodu niesamodzielności oraz integracja społeczna.

 

Uczestnictwo w Klubie:


Uczestnikiem Turkowskiego Klubu „Senior+” może zostać każdy mieszkaniec miasta Turku, nieaktywny zawodowo, który ukończył 60 rok życia. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i bezpłatne.

 

Uczestnictwo w Klubie Senior+ odbywa się na zasadach:

 • poszanowania podmiotowości każdego Seniora, poszanowania godności, wolności i intymności uczestników;
 • zapewnienia Seniorom poczucia bezpieczeństwa;
 • zapewnienia otwartego dostępu do usług;
 • promowania potencjału i doświadczenia Seniorów;
 • motywowania Seniorów do samopomocy;
 • aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Seniora/ Seniorki;
 • integracji pomiędzy Seniorami, a środowiskiem lokalnym;
 • promowania wolontariatu międzypokoleniowego.

 

Funkcjonowanie Klubu:

Siedzibą Turkowskiego Klubu „Senior+” jest lokal przy ulicy Kościuszki 13. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 20:00. W uzasadnionych sytuacjach Klub Senior+ może realizować swoje działania także w innych godzinach lub w dni wolne od pracy. Klub dysponuje 30 miejscami.

 

Oferta Klubu:


Zajęcia w Turkowskim Klubie „Senior+” prowadzone są zgodnie z miesięcznymi harmonogramami zajęć.

 

Zajęcia w Turkowskim Klubie „Senior+” organizowane są w formie:

 • spotkań indywidualnych,
 • warsztatów tematycznych,
 • spotkań z ekspertami, prelekcji, wykładów
 • wizyt studyjnych, wyjazdów,
 • spotkań okolicznościowych, spotkań integracyjnych,
 • udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,
 • innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

 

Zobacz także...

Piknik Integracyjny zorganizowany przez WTZ

Piknik Integracyjny zorganizowany...

7 września 2023r. Wolontariusze z Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku uczestniczyli w Pikniku Integracyjnym...

Zbiórka pieniążków na rehabilitację p. Małgorzaty

Zbiórka pieniążków na...

10 września 2023r. wolontariusze z Centrum Wolontariatu przeprowadzili zbiórkę pieniążków w parafii św. Barbary w Turku dla pani...

9 września - Światowy Dzień FAS.

9 września - Światowy Dzień FAS.

Wrzesień to miesiąc, w którym obchodzimy Światowy Dzień FAS. Ideą światowych dni jest koncentrowanie uwagi opinii publicznej na...

Zakończenie Kolorowych Wakacji w Turku.

Zakończenie Kolorowych Wakacji w Turku.

Ten dzień musiał kiedyś nastąpić. Kolorowe Wakacje na Osiedlu Wyzwolenia zakończyły się w piątek 1 września. Muzyka, taniec, zabawa,...

V Nocny Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej - Gramy dla...

V Nocny Charytatywny Turniej Piłki...

1 września 2023r. odbył się V Nocny Turniej Piłki Siatkowej - gramy dla Gosi, organizowny przez komitet społeczny Młodzi Pomagają oraz...

Trwają Kolorowe Wakacje na Oś. Wyzwolenia!

Trwają Kolorowe Wakacje na Oś....

Za nami pierwsze dwa dni Kolorowych Wakacji. Mimo braku słoneczka atmosfera pełna ciepła i radości. Odwiedziły nas panie z Animacje Neli,...