Aktualności

Turkowski Klub Senior+ - edycja 2023

Turkowski Klub Senior+ - edycja 2023

   

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023

                

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023

– DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • stworzenia warunków do aktywnego starzenia się społeczeństwa,
 • wsparcia finansowego jednostek samorządu w realizacji zadań własnych określonych w art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 11 oraz art. 21 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej,
 • rozwoju różnorodnych środowiskowych form opieki dziennej dla osób starszych, w tym sieci placówek dziennego pobytu,
 • wsparcia działań na rzecz solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej seniorów,
 • integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych,
 • poprawy jakości życia seniorów w środowisku rodzinnym i lokalnym,
 • zwiększenia zaangażowania seniorów w życie rodzinne i społeczności lokalnych.

 

W ramach Programu jednostki samorządu, w trybie otwartego konkursu ofert, mogą ubiegać się    o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

 

1) moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Dofinansowanie nie może być wyższe niż 400 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”. W przypadku gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 Programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia.

2) moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, utworzonych  w ramach modułu 1. Dofinansowaniu z budżetu państwa w każdym roku budżetowym, w trybie konkursowym, mogą podlegać działania związane z całorocznym bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wsparcia uruchomionych w ramach Programu wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.

 

REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE MIEJSKIEJ TUREK

Turkowski Klub „Senior+” działa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. Został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Miejskiej Turek jako ośrodek wsparcia i stanowi miejsce spotkań nieaktywnych zawodowo mieszkańców miasta Turku w wieku 60 lat i więcej, zainteresowanych różnymi formami aktywności i integracji.

Dotacja w Gminie Miejskiej Turek przeznaczona jest na realizację w ramach w/w Programu Modułu II -Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+.  

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023 roku:                30 600,00zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2023 roku:          93 600,00zł

 

Cel działania Klubu:


Celem Turkowskiego Klubu „Senior+” jest wzmocnienie potencjału osób starszych, umożliwienie im rozwoju osobistego, aktywności i samorealizacji, jak również zapobieganie izolacji seniorów, przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu z powodu niesamodzielności oraz integracja społeczna.

 

Uczestnictwo w Klubie:


Uczestnikiem Turkowskiego Klubu „Senior+” może zostać każdy mieszkaniec miasta Turku, nieaktywny zawodowo, który ukończył 60 rok życia. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i bezpłatne.

 

Uczestnictwo w Klubie Senior+ odbywa się na zasadach:

 • poszanowania podmiotowości każdego Seniora, poszanowania godności, wolności i intymności uczestników;
 • zapewnienia Seniorom poczucia bezpieczeństwa;
 • zapewnienia otwartego dostępu do usług;
 • promowania potencjału i doświadczenia Seniorów;
 • motywowania Seniorów do samopomocy;
 • aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Seniora/ Seniorki;
 • integracji pomiędzy Seniorami, a środowiskiem lokalnym;
 • promowania wolontariatu międzypokoleniowego.

 

Funkcjonowanie Klubu:

Siedzibą Turkowskiego Klubu „Senior+” jest lokal przy ulicy Kościuszki 13. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 20:00. W uzasadnionych sytuacjach Klub Senior+ może realizować swoje działania także w innych godzinach lub w dni wolne od pracy. Klub dysponuje 30 miejscami.

 

Oferta Klubu:


Zajęcia w Turkowskim Klubie „Senior+” prowadzone są zgodnie z miesięcznymi harmonogramami zajęć.

 

Zajęcia w Turkowskim Klubie „Senior+” organizowane są w formie:

 • spotkań indywidualnych,
 • warsztatów tematycznych,
 • spotkań z ekspertami, prelekcji, wykładów
 • wizyt studyjnych, wyjazdów,
 • spotkań okolicznościowych, spotkań integracyjnych,
 • udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,
 • innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

 

Zobacz także...

Informacja o zmianie godzin pracy działu Ośrodek...

Informacja o zmianie godzin pracy...

W związku z okresem urlopowym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku dział Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień...

Dzień Dziecka na Hali w Turku

Dzień Dziecka na Hali w Turku

Dzień Dziecka na wesoło i aktywnie Tradycyjnie, jak co roku Miasto Turek i Gmina Turek zorganizowały dla najmłodszych mieszkańców...

Dzień Dziecka na osiedlu Wyzwolenia

Dzień Dziecka na osiedlu Wyzwolenia

Dzień Dziecka na osiedlu Wyzwolenia Na placu zabaw od godziny 10.00 do 14.00 Wolontariusze z Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych...

Dzień Dziecka w turkowskim szpitalu

Dzień Dziecka w turkowskim szpitalu

Niech Dzień Dziecka trwa przez cały rok!!! Dzień Dziecka jest dniem wyjątkowym – czekają na niego wszyscy (bo przecież każdy z nas...