EFS

Projekt Trampolina 2012

EFS

        

Podstawowe informacje o projekcie Trampolina

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku przystąpił w roku 2012 po raz piąty do realizacji projektu TRAMPOLINA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Data rozpoczęcia projektu to 01.01.2012, a zakończenia to 31.12.2012r.

Ogólna wartość projektu realizowanego od początku 2008 to 702.209,15zł a liczba uczestników którzy przeszli ścieżkę aktywizacji to 142.


Cel ogólny projektu:
Celem ogólnym jaki przyświeca realizacji projektu „Trampolina” jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez dążenie do usamodzielnienia gospodarczego, społecznego i zawodowego 51 klientów MOPS w Turku w tym 30 kobiet i 21 mężczyzn zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe: -zmiana postawy z biernej na aktywną, poprzez zwiększenie wiary we własne możliwości wśród uczestników i uczestniczek projektu,
-ograniczenie systematycznego korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wśród klientów i klientek MOPS w Turku,
-powrót na rynek pracy poprzez prace społecznie użyteczne i podniesienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych oraz nabycie nowych umiejętności potrzebnych do powrotu na rynek pracy.

Działania:
Aktywna integracja realizowana poprzez kontrakty socjalne, obejmować będzie następujące działania:
- rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi uczestnikami projektu, prowadzone przez pracowników socjalnych i stworzenie listy osób spełniających kryteria projektu oraz listy rezerwowej,
- podpisanie indywidualnych kontraktów socjalnych,
- terapia psychospołeczna, czyli diagnoza problemu, jego niwelowanie, działania profilaktyczne, terapia wspierająca rozwój psychospołeczny uczestników,
- szkolenie warsztatowe dla wszystkich uczestników projektu o tematyce: Skuteczni     w działaniu – Gotowi do pracy prowadzone metodą aktywną poprzez warsztaty, dyskusje, odgrywanie scenek, burzę mózgów, pracę z kamerą oraz metodą pasywną w postaci wykładów i prezentacji multimedialnej,
- asystent rodziny, 2 pracowników socjalnych obejmie systematycznym i kompleksowym wsparciem 24 rodziny dysfunkcyjne, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, ponadto rodziny te będą miały możliwość skorzystania z porad psychologa i prawnika,
- trening umiejętności i kompetencji społecznych dla 24 uczestników objętych asystą rodzinną, poruszane tematy to świadomość siebie, autodiagnoza, asertywność, komunikacja werbalna i niewerbalna, pojęcie konfliktu, jego źródeł, dynamiki oraz poznanie sposobów jego rozwiązywania, poznanie modeli negocjacji partnerskich, radzenie sobie z krytyką, negocjacje i mediacje w realnych sytuacjach osobistych, społecznych                                                                                                                           - nawiązanie porozumienia zadaniowego z PUP Turek określające zasady współdziałania      w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji obejmujące między innymi: indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego, upowszechnianie informacji o szkoleniach, upowszechnianie informacji o zatrudnieniu socjalnym, o pracach społecznie użytecznych,       o organizacji robót publicznych.

Prace społecznie użyteczne, skierowanie i ubezpieczenie społeczne uczestników projektu do prac społecznie użytecznych, w charakterze robotnika gospodarczego  i sprzątaczki,

Praca socjalna poprzez zaangażowanie pracowników socjalnych Ośrodka w realizację projektu.

Działania o charakterze środowiskowym, wyjazd integracyjny z zachowaniem form aktywnej integracji.

Zasiłki celowe i pomoc w naturze dla uczestników uprawnionych wg kryterium w ustawie o pomcy społecznej

W celu sprawnej realizacji projektu, a przede wszystkim zgodnej z wytycznymi i standardami Unii Europejskiej powołany został Zespół Projektowy, a promocja projektu obejmować będzie działania na rzecz rozpowszechniania informacji o realizowanym projekcie jako ogłoszenie w prasie oraz druk plakatów promocyjnych.

Łączenie aktywnych instrumentów rynku pracy, narzędzi sprzyjających integracji społecznej oraz zastosowanie wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze to działania przewidziane w projekcie, które mają stanowić skuteczny sposób przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego i wychodzenia z sytuacji bezradności społeczno – zawodowej.

Rezultaty
Działania równościowe zastosowane w projekcie są adekwatne i kompleksowe, a końcowe rezultaty ma cechować trwała postawa nakierowana na aktywność i zaangażowanie w działania zmieniające ich sytuację życiową. Rezultaty mają przyczynić się do zmiany postaw i sposobu myślenia, zaprzestać trwania w bierności. Zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych certyfikatem zdecydowanie poprawi pozycję społeczną uczestnikówk projektu i rozwinie ukryte zdolności i umiejętności. Stawianie pierwszych kroków i aktywne poszukiwanie pracy poprzez realizowanie własnej ścieżki kariery to wynik końcowy projektu. Wartością dodaną w projekcie będzie inwestycja w zasoby ludzkie i ich rozwój poprzez profesjonalne szkolenia, podjęcie prac społecznie użytecznych. Rezultaty wzbogacające sferę emocjonalną dotyczyć będą pozytywnego wsparcia intelektualnego poprzez podniesienie poczucia własnej wartości, zwiększenie motywacji i aktywności życiowej oraz zwiększenie otwartości osobowej, a tym samym nabycie nowych znajomości, odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie i polepszenie dobrostanu psychicznego uczestników projektu.