Tu i Teraz

Cel Stowarzyszenia

Tu i Teraz


Celem Stowarzyszenia jest zapobiegania wykluczeniu i marginalizacji społecznej:
• wszechstronne działania na rzecz: bezrobotnych, bezdomnych, osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin niepełnych,
• przeciwdziałanie patologiom społecznym,
• pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych osób,
• promocja zawodowa i aktywizacja zawodowa,
• działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
• prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej i edukacyjno – szkoleniowej.